Sociala Företag

Definition, funktion och betydelse

Vad är sociala företag?

Sociala företag, eller arbetsintegrerande sociala företag (ASF), är företag som jobbar efter målet att integrera människor i arbetslivet och därmed skapa samhällsnytta. Om en verksamhet kallar sig för ett socialt företag betyder det att deras huvudsakliga mål inte är ekonomisk vinning, utan social delaktighet och integrering av människor som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Verksamheten kan vara inriktad på rehabilitering, social gemenskap och sysselsättning m.m.

Komma igång Kontakta oss

Vad gör sociala företag?

Hur definieras sociala företag?

Sociala företag definieras enligt regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag på följande vis: Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

Hur finansieras sociala företag?

Sociala företag kan finansieras på ett flertal olika sätt. Även om det sociala företaget kan göra viss vinst på sin verksamhet kan det i startfasen vara aktuellt att ansöka om medel från organisationer eller ta ett lån. Man kan t.ex. söka om viss finansiering hos olika fonder.

Företaget gynnas sedan av ett långsiktigt samarbete med en partner som kan driva projektet när startmedlen är slut. Läs mer om detta under avsnittet om att starta och driva ett socialt företag.

Vem kan jobba på ett socialt företag?

Personer som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden kan jobba på ett socialt företag.

Gör sociala företag vinster?

Sociala företag kan göra vinster, men ska då enligt regeringens definition återinvestera vinsterna i den egna eller liknande verksamheten. Det innebär att ett socialt företag strävar efter att tjäna ett överskott, men placerar det enligt företagets ändamål. Sociala företags vinster kan t.ex. gå till investeringar i:

Målet är att företaget ska jobba med arbetsintegrerande ändamål, och det görs på bästa sätt genom utbildning, utveckling och expandering av själva verksamheten.